Vanuit Huisman 9: This could be your story

Deze week een ongewoon activistisch stuk voor Vanuit Huisman. Hoewel de academische wereld in Nederland op dit moment vooral onder druk staat door de coronacrisis, zijn er landen waar gevaar veel tastbaarder, en nog minder tijdelijk, is. Rian de Jonge doet namens de Winter School “Academic Freedom” van het Honours College een oproep om solidair te zijn met de 58-jarige dr. Abduljalil al-Singace, die met een levenslange gevangenisstraf te lijden heeft onder de repressieve koers van de Bahreinse overheid.

This could be your story


Wij studeren aan één van de best geklasseerde universiteiten van de wereld. We hebben onze studie zelf mogen kiezen, en als we willen, kunnen we ook iets anders gaan studeren. Bijna alles is mogelijk en we hebben veel vrijheid. Als onze professoren of docenten onderzoek willen doen naar een bepaald onderwerp dan kan dat: de overheid legt ons geen restricties op. Ook staat het ons vrij om onderzoeksresultaten met de wereld te delen zonder censuur. Docenten hebben de vrijheid om een eigen manier van lesgeven te ontwikkelen en zo studenten te onderwijzen. Academische vrijheid betekent ook dat politieke, religieuze of filosofische overtuigingen van politici, bestuurders en burgers niet kunnen worden opgelegd aan studenten of docenten. Iedereen mag zijn eigen mening vormen. De academische vrijheid is onder meer vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten. Artikel 15.3: ‘De staten die partij zijn bij dit verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen die onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en scheppend werk.’

Nu denk je misschien: ik heb hier nog nooit mee te maken gehad. Hoe vaak heb je echter niet je mond gehouden terwijl je graag een vraag wilde stellen aan een docent, maar dit toch niet deed omdat je bang was hoe anderen zouden reageren. Hoe vaak heb je niet twee keer nagedacht over het kiezen van een onderwerp voor een scriptie of onderzoek of project en hoe vaak heb je al ‘nee’ te horen gekregen voor toegang tot een vak of cursus. 

In sommige landen wordt academische vrijheid bedreigd, onder meer door censuur op publicaties, het bedreigen en opsluiten van academici en studenten en het sluiten van scholen en universiteiten. We reizen af naar Bahrein, een land in het Midden-Oosten, waar de academische vrijheid onder druk staat. 

Abduljalil al-Singace is een Bahreinse gepensioneerde hoogleraar werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Bahrein, veroordeeld tot levenslang in de gevangenis. In 2011 heeft Dr. Al-Singace een toespraak gehouden over mensenrechten en een jaar later werd hij opgepakt nadat hij deelgenomen had aan een pro-democratisch protest. Sinds die tijd zit hij in de gevangenis en heeft hij veel moeten doorstaan, waaronder bedreigingen en martelingen. Hij krijgt geen passende zorg voor zijn gezondheidsproblemen en het is hem verboden om familie en vrienden te ontvangen.

De academische vrijheid wordt dus niet altijd gewaarborgd zoals we dat in Nederland gewend zijn. Er zijn nog steeds studenten, maar voornamelijk professoren die niet naar eigen believen hun werk kunnen doen of voor hun rechten kunnen opkomen. Het is daarom goed om je te realiseren dat jij deze vrijheid wel hebt. Vergeet niet om er gebruik van te maken!

Volg #Actforabdul en teken nu de petitie om Dr. Al-Singace te helpen: https://bit.ly/2yHlfSd

English version

We study at one of the highest ranked universities in the world. We have been able to choose our study ourselves and if we want we can also study something else. Almost anything is possible and we have a lot of freedom. If our professors or lecturers want to do research on a specific topic, they can. The government does not impose any restrictions on us. We are free to share research results with the world without censorship. Teachers have the freedom to develop their own way of teaching and thus to teach students. Academic freedom also means that political, religious or philosophical beliefs of politicians, administrators and citizens cannot be imposed on students or teachers. Everyone can form their own opinion. Academic freedom is, among other things, laid down in the International Treaty on Economic, Social and Cultural Rights. Article 15.3: “The States Parties to this Convention undertake to respect the freedom essential to the pursuit of scientific research and creative work.”

Now you may think: I’ve never experienced this. But how many times have you kept silent while eager to ask a question to a professor, but you didn’t because you were afraid of how others would respond. How many times have you thought twice about choosing a topic for a paper or research and how many times have you been told ‘no’ for access to a course? 

In some countries academic freedom is threatened, through censorship of publications, threats and incarceration of academics and students and the closure of schools and universities. 

We travel to Bahrain, a country in the Middle East, where academic freedom is under pressure. Abduljalil al-Singace is a Bahraini retired professor of mechanical engineering at the University of Bahrain, sentenced to life in prison. In 2011, Dr. Al-Singace gave a speech on human rights and was arrested a year later after participating in a pro-democracy protest. Since then, he has been in prison and has endured many things, such as torture and threats. He does not receive appropriate care for his health problems and is forbidden to receive family and friends.

So academic freedom is not always guaranteed like we are used to in the Netherlands. There are still students, but mainly professors who cannot do their job like they want or stand up for their rights. It is therefore good to realize that you do have this freedom. Don’t forget to take advantage of it!

Follow #Actforabdul and sign the petition to help Dr. Al-Singace: https://bit.ly/2yHlfSd

Share Button